Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

… Kilka dni przed egzaminem maturalnym, 3 maja 1938 r., podczas uroczystości bierzmowania w wadowickim kościele szafarz sakramentu abp Adam Stefan Sapieha zapytał Karola Wojtyłę, jakie imię sobie obiera, odpowiedział: „Hubert”. Nie ma wątpliwości, że wybór świętego biskupa Liège, żyjącego na przełomie VII i VIII wieku, na patrona był inspirowany postacią Karola Huberta Rostworowskiego, którego twórczością był zafascynowany. Potwierdza to s. Eufrozyna Rumian, jedna z sercanek prowadzących gospodarstwo Jana Pawła II w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Źródło: Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Bierzmowanie

Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie wyjaśnia imię “chrześcijanin”, które znaczy “namaszczony” i bierze początek od imienia samego Chrystusa, “którego Bóg namaścił Duchem Świętym” (Dz 10, 38). Obrzęd namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dlatego właśnie ten sakrament nazywa się na Wschodzie chryzmacją, namaszczeniem krzyżmem lub myronem, oznaczającym “krzyżmo”. Na Zachodzie nazwa bierzmowanie (confirmatio).

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić “Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem.
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Nowo bierzmowana młodzież przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu przez 2 lata w czasie spotkań formacyjnych.

W naszej wspólnocie Sakramentu Bierzmowania 39 młodym chrześcijanom 11 marca 2023 roku udzielił Biskup Jan Wątroba w asyście Dziekana Dekanatu Rzeszów Wschód ks. mgr. Mariusza Matuszewskiego (proboszcz parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie) oraz proboszcza Ks. Stanisława Wójcika. Nad przebiegiem uroczystości czuwał opiekun ks. Krzysztof Szot.

Wszystkim życzymy obfitości łask bożych i otwartości na działanie Ducha Świętego w ich życiu.

MC, MB

W tekście rycina: Bierzmowanie, Ilustracja Petrusa Canisiusa: Katechizm, 1679

About the Author