CHRZEST   Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… (Mt 28, 19).    Chrzest Święty jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych przed chrztem popełnionych (o ile chrzest przyjmuja dorośli.) Chrzest łączy nas z Chrystusem Panem i udziela łaski, przez którą człowiek otrzymuje dziecięctwo Boże i należy odtąd do Kościoła. Udziela się chrztu w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka. W obrzędzie chrztu powinni brać udział oprócz rodziców chrzestnych i krewnych również ojciec i matka dziecka. Rodzicami chcrzestnymi moga być tylko bierzmowani i praktykujący katolicy. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego chrześniaka, a także w miarę możliwości świadkami przy bierzmowaniu. Przygotowanie do sakramentu chrztu św. obejmuje:

zgłoszenie pragnienia ochrzczenia dziecka przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, którego dokonują jego rodzice lub prawni opiekunowie,

Wymagane dokumenty i informacje:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
  • nazwiska i imiona chrzestnych z adresem zamieszkania wraz z zaświadczeniem z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00.

BIERZMOWANIE   Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego… (Dz 8, 14-17).    Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest bierzmowanie; w nim Chrystus udziela nam swojego Ducha Św. Sakrament ten powinien przyjąc każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąc sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzecielnych. Bierzmowania udziela biskup ( w niektórych przypadkach może każdy kapłan ). Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe, wówczas inni wierzący praktyykujący i bierzmowany katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Do sakramentu bierzmowania przystepuja uczniowie III klas gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w spotkaniach raz w tygodniu w/g ustalonego harmonogramu. Kandydaci do bierzmowania zapisują się u ks. Proboszcza, a potem uczestniczą w całorocznym kursie przygotowujacym do tego sakramentu.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, MSZA ŚWIĘTA    Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za Was będzie wydane… (Łk 22, 19-20)

SAKRAMENT POKUTY   Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane… (J 20, 22-23).    Z sakramentu pokuty można skorzystać: każdego dnia przed mszą poranną o g. 7.00 oraz wieczorną o g.18.00 (w pierwszy czwartek miesiąca od g.17.00 i pierwszy piątek od g.16.00).

NAMASZCZENIE CHORYCH   Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone … (Jk 5, 14-15).    Sakrament namaszczenia chorych ustanowił Zbawiciel dla ulgi duszy i ciała w niebezpiecznej chorobie. Nie jest on zatem, jak wielu błędnie sądzi sakramentem umierających. Stąd należy wzywać kapłana dość wcześnie, kiedy chory jest jeszcze prztomny i może dobrze sie wyspowiadać, przyjąć Komunie św. (wiatyk) oraz święte namaszczenie. W każdej chwili można wezwać kapłana by udzielił sakramentu chorych. Wystarczy zadzwonić na parafię. W I piątek każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Trzeba wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ   To czyńcie na moją pamiątkę … (Łk 22, 19).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA   Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rdz 1,27-28).    Każde małżeństwo, zawarte jako trwała współnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego obejmuje:

  • spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej,
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód ( ślub konkordatowy ),
  • trzy nauki przedślubne,
  • trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym.

   W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, narzeczeni (z których przynajmniej jedno z nich zamieszkuje na terenie tej parafii) zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.    Zgodnie z prawem kościelnym i polskim państwowym, małżeństwo mogą zawrzeć strony, mężczyzna i kobieta. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo w tutejszym kościele parafialnym, a żadna ze stron nie mieszka na terenie tej parafii, wszelkie sprawy załatwia się w kancelarii parafialnej, jednej ze stron, tam zgłaszając swój zamiar dotyczący ewentualnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Termin rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich w niektórych parafiach Rzeszowa
ParafiaTermin
Pobitno, Św.J.S.PelczaraI sobota W. Postu
Faralistopad
Staromieście, św.Józefakwiecień
Bożego Ciałagrudzień
Chystusa Królawrzesień
MB Saletyńskiejluty
Podwyższenia Krzyża Świętegostyczeń
św.Judy Tadeuszamaj
MB Królowej Polskipaździernik
Św.Michałamarzec
MB Różańcowejczerwiec
Bożego Ciałagrudzień
Termin rozpoczęcia katechez przedślubnych w nietórych parafiach Rzeszowa
ParafiaKonferencje
FaraI czwartek m-ca, godz. 17.00
StaromieścieIII czwartek m-ca, godz.17.00
Bożego CiałaI środa m-ca, godz.19.00
Chystusa KrólaI niedziela m-ca, godz. 10.30
MB SaletyńskiejI wtorek m-ca, godz.18.00
Rzeszów-SłocinaI pon. m-ca, godz. 18.30
Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoIII środa m-ca, godz. 16.00
św.Judy TadeuszaIII wtorek m-ca, godz. 18.00
MB Królowej PolskiI środa m-ca, godz. 18.00

www.rodzina.rzeszow.pl Żródło: Kuria Diecezjalna w Rzeszowie