SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

JAK ZAŁATWIĆ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI?

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
 2. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych przynosząc ze sobą:
  • dowody osobiste;
  • świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu;
  • świadectwa ukończenia katechizacji w szkole podstawowej i średniej (indeks do bierzmowania);
  • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z USC. Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania jednego z nupturientów. Jest ono ważne 6 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.
 3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.
 4. Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Jest to licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub i załatwienie wszelkich formalności z tym związanych w innej parafii.
 5. Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.
 6. Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim (chyba, że takowy zrobili wcześniej) i w spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
 7. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po spisaniu protokołu przedślubnego i dzień przed ślubem lub w dniu ślubu. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 8. Sakrament małżeństwa jest udzielany podczas Mszy św. W dniu ślubu narzeczeni oraz dwóch pełnoletnich świadków (potrzebne są ich dowody osobiste) stawiają się w kancelarii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Podpisy są potwierdzeniem woli wywarcia skutków cywilnych małżeństwa. Kapłan podpisuje się dopiero po zawarciu tego małżeństwa na potwierdzenie faktu zawarcia. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez księdza proboszcza w ciągu 5 dni do USC.
 9. Państwowy dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (a tylko ten jest ważny na forum cywilno-prawnym), nowożeńcy mogą odebrać jedynie osobiście w USC, do którego proboszcz odsyła zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.
 10. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas uroczystości powinno być wykonywane przez osoby do tego upoważnione i za zgodą księdza.

Sakrament małżeństwa

Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam „jest miłością”. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione  przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

Miłość zmierza do jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii. Miłość chce być trwała; nie może być „tymczasowa”. Ta wewnętrzna jedność, a także dobro dzieci wymagają pełnej wierności małżonków. Przez swoją wierność małżonkowie mogą być świadkami wiernej miłości Boga.

Podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Rodzina jest nazywana „domowym Kościołem”, jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju „szkołą pełniejszego człowieczeństwa”.

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być:

 • katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

Nie mogą być świadkami:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechizację,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Nie ma ślubów z przyjęciem weselnym: w Adwencie, w Wielkim Poście, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

TERMINY KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH W RZESZOWIE

Na terenie Rzeszowa katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się w różnych parafiach co miesiąc. Poniżej umieszczamy orientacyjne zestawienie tych katechez i miesięcy ich rozpoczęcia. Podane tu informacje mają charakter orientacyjny. Przed wzięciem udziału w katechezach należy skontaktować się bezpośrednio z duszpasterzami lub dostosować się do informacji zawartych w ogłoszeniach danej parafii.

TERMINY KATECHEZ PRZEDŚLUBNYCH W PARAFIACH RZESZOWA

Rzeszów – KatedraII sobota m-ca godz. 11.00każdy czwartek m-ca godz. 17.30 – 18.30
Rzeszów – św. RodzinyCo 2 miesiące po wcześniejszym zapisie. Zapisy we wtorki 19-20 www.swietarodzina.org.plUmawiane indywidualnie
Rzeszów – św. Józefa 
Staromieście
III czwartek m-ca godz. 17.00Umawiane indywidualnie
Rzeszów – Bożego CiałaI środa m-ca  godz. 19.00I ,III  środa m-ca godz. 20.00
Rzeszów – św Jacka (Dominikanie)Terminy i zapisy : rzeszow.dominikanie.pl 
Rzeszów – Chrystusa KrólaI niedziela m-ca godz. 10.30środa godz. 17.00 -19.00
Rzeszów MB SaletyńskiejI poniedziałek m-ca  godz. 18.00Umawiane indywidualnie
StrażówII niedziela m-ca godz. 17.00 – 19.00 Umawiane indywidualnie
Rzeszów-Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoIII środa m-ca godz. 16.00II  środa m-ca  godz. 17.00
Rzeszów – św. Judy TadeuszaII środa  m-ca  godz. 18.45 Wymagane wcześniejsze zapisy judatadeusz.rzeszow.plWtorek godz 18.30

Żródło: Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl