Parafialna Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

  1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
  2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
  3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
  4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
  5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

  1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
  2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
  3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
  4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.
  5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

  W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

  • Z urzędu:

Ks. Proboszcz Stanisław Wójcik

Ks. Wikariusz

Kawa Tadeusz – Przedstawiciel Duszpasterstw

  • Z wyboru parafian:

Bała Marta

Dzierżak Beata

Dziurgot Jerzy

Korczyńska Barbara

Maternia Renata

Piętka Marian

Smulski Krzysztof

Telesz Elżbieta

Turek Jan

  • Mianowani przez księdza proboszcza:

Czyrek Marcin

Graska Elżbieta

Korczyński Władysław

Krzysztoń Sławomir

Ludera Teresa

Pomorski Janusz

Zdun Barbara

Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje.